Pronájem byt? Praha 4

Hledáte pronájem bytu v Praze 4? Víte n?co o dané lokalit?? A jaké jsou vaše možnosti pronájmu? Poj?me si je p?iblížit.

Lokalita Praha 4

Rozhodli jste se pro pronájem bytu v Praze 4? Poj?me si tuto lokalitu více p?iblížit.

M?stská ?ást Praha 4 zahrnuje území Braník, Hodkovi?ky, Kr?, Podolí a Lhotku. ?áste?n? sem spadají i Nusle, Michle, ?ást Záb?hlic a malá ?ást Vinohrad. Rozkládá se na ploše  24,22 km2 a žije tu p?es 134 000 obyvatel. Je tu 81 základních sídelních jednotek.

Starostou Prahy 4 je Ing. Pavel Horálek. Od 1. ledna 2012 by m?l vejít v platnosti nový územní plán, který p?edstavuje zásadní podklad pro umis?ování staveb. Je d?ležitý také p?i vydávání územních rozhodnutí. Starostí zatím nesouhlasí se všemi územními plány.

Praha 5 také vykonává p?enesenou p?sobnost státní správy pro m?stkou ?ást Praha-Kunratice.

byt_praha8Možnosti pronájmu bytu v Praze 4

A jaký konkrétní pronájem bytu v Praze 4 si vybrat? Možností je mnoho. V Praze 4 na vás ?ekají byty k pronájmu v t?chto lokalitách: Kav?í hory, lokalita bývalého Nuselského pivovaru, Trojmezi, lokalita historického Spo?ilova, lokalita Nad Ond?ejovem, V Rovninách a Kaplická, lokalita sídlišt? Na Zelené lišce a Pankrác I a lokalita Podolí.

V Praze 4 najdete mnohé starší byty, ale i vysoce moderní byty k bydlení. Nov?jší luxusní byty najdete p?edevším na Kav?ích Horách, n?kolik minut p?šky od metra C. P?kné a moderní bydlení vám nabízejí i Mod?any. Jsou tu i nové byty t?sn? u cyklostezky a in-linové trasy. To ocení p?edevším sportovci.

 

Ovšem najdete i další možnosti pronájmu bytu v Praze 4. Mnohé z nich jsou nové a velmi moderní, ale najdete tu i skromn?jší a levn?jší možnosti bydlení. Záleží jen na vaší p?edstav? o ideálním pronájmu. Aktuální nabídku byt? naleznete na našich stránkách v sekci – aktuální nabídka.

Leave a Reply