Pronájem byt? Praha 9

Sehnat v Praze pronájem bytu, se kterým budete spokojeni, je n?kdy nadlidský úkol, zvláš? když jste na to sami. M?jte alespo? p?ehled o aktuálních nabídkách realitních kancelá?í.

Praha 9

M?stský obvod Praha 9 má rozlohu 13,86 km2 a žije zde p?es 43 000 obyvatel. Praha 9 má spádové centrum ve Vyso?anech. Do m?stského obvodu Prahy 9 pat?í p?evážná ?ást Vyso?an s výjimkou Balkánu. Dále sem spadá menší ?ást Libn?, ?ást St?ížkova, tém?? celé Hrdlo?ezy, menší ?ást Hloub?tína a malá ?ást Malešic.

Praha 9 má n?kolik zajímavých památek. Snad nejd?ležit?jší z nich je Prosecký kostel sv. Václava, který byl založený v 11. století v románském stylu. Pozd?ji byla budova p?estav?na. Zajímavá je barokní zvonice kostela, fara a h?bitov. Za pozornost stojí i barokní sousoší Piety a vyso?anská škola vybudovaná v roce 1854.

Prohlédnout si tu m?žete i dva zámky. Prvním je barokní zámek z druhé poloviny osmnáctého století. D?íve na tomto míst? stála gotická tvrz. Druhý zámek Chvaly pochází z roku 1428. Vyho?el a byl obnoven. Dnes je významným kulturním centrem. Po?ádají se tu nejr?zn?jší kulturní akce.

 

Pronájem bytu v Praze 9

levny_pronajem_prahaHledáte pronájem bytu v Praze 9? Možnosti jsou tu ?etné. M?žete si zvolit bydlení ve starším dom?, ale i v novostavb?. Mnoho byt? je ješt? ve výstavb?. V blízké dob? by m?l být dokon?en bytový projekt Mat?jkova. Byty se nachází ve Vyso?anech a jsou zde všechny t?i úrovn? standard?. Pot?ší vás i Harfa Park na Nových Vyso?anech. Snadno se odtud dostanete k metru trasy B. Lokalita je vhodná pro rodiny s malými d?tmi, ale také tu najdete odpo?inkovou zónu a cyklostezku.

Unikátní je projekt Kej??v Park. Nabízí vám pronájem v klidné oblasti plné zelen?. Je jen 15 minut od centra Praha.

A? už hledáte pronájem byt? v Praze 9, který vám má poskytnout veškerý komfort, nebo takový, který bude mít p?edevším p?íznivou cenu, obra?te se na náš server, na kterém jsou k dispozici zaru?en? aktuální nabídky realitních kancelá?í. Najd?te si i vy pronájem bytu v Praze 9 podle svých p?edstav.

Leave a Reply